Go to Top
ตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
1.1. ตรวจเช็คการเข้าสายต่างๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) บนบอร์ด (Board) และการ์ด (Cards)
1.2. ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ โดยดูขั้วต่อสาย กับวัดกระแสไฟเข้า -ออกปกติหรือไม่
1.3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ โดยดูขั้วต่อว่าเป็นสนิมหรือไม่ กับตรวจสอบวันหมดอายุ และวัดกระแสไฟ
เข้า – ออกปกติหรือไม่
1.4. ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะ (LED Indicator) ต่างๆ ทุกดวง
1.5. ตรวจเช็คสวิทซ์ (Control Switch) ควบคุมระบบต่างๆ
1.6. ตรวจสอบการแสดงผลของหนา จอ LCD หรือ LED ที่แผงควบคุม
,1.7. ตรวจเช็คระบบ Audio Voice Control System (Evacuation) ถ้ามี
1.8. ตรวจเช็คระบบ Emergency Telephone (Firefighters) ถ้ามี
1.9. ทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่น และเช็ดทำความสะอาดตู้
อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่ง (Addressable Modules) ต่างๆ
2.1. ตรวจเช็คการเขา สายต่างๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) ที่โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ
2.2. ตรวจสอบดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ทุกดวงของโมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ
2.3. ทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่น และเช็ดทำความสะอาดโมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ
3.ตู้แผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator)
3.1. ตรวจเช็คการเข้า สายต่างๆ บนแผงวงจรที่ไดร์เวอร์โมดูลการ์ด
(Driver Module Cards) และจุดเชื่อมต่อดวงไฟ (LED Lamp) ทั้งหมดบนแผ่นแผงผังแสดง
แหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม
3.2. ตรวจสอบดวงไฟแจ้งเตือน (Alarm LED) ทุกดวงที่แสดงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บนตู้
3.3. ตรวจสอบเสียงแจ้งเตือน (Buzzer) การเกิดเหตุเพลิงไหม้ของตูแสดงผล
3.4. ตรวจสอบสวิทซ์ปิดเสียงแจ้งเตือน (Acknowledge) การเกิดเหตุเพลิงไหม้ของตู้
แสดงผล
3.5. ตรวจสอบสวิทซ์ทดสอบดวงไฟแสดงผลทั้งหมด (Test All Lamp) บนแผงผังแสดงผล
3.6. ทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่น และเช็ดทำความสะอาดตู้แผนผังแสดงผล
4.ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหาฯ)
4.1. วิเคราะห์และตรวจเช็คปัญหา (Trouble) ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด
4.2. สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น แต่หากเป็นปัญหาที่เกิดจากสายไฟฟ้า เช่น
สายขาด กับสายหลุดจากจุดเชื่อมต่อ กับความผิดพลาดที่กราวนด์ (Ground Fault)
หรือพบอุปกรณ์เสียหาย จำเป็นต้องตรวจเช็ค และแก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ จะมีการแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนในรายงาน เพื่อให้ทางผู้ว่าจ้าง
อนุมัติสรุปค่าแก้ไขตามรายงานก่อน